Felhasználási feltételek

Általános Utazási feltételek a Hoopps Travel Kft. által szervezett utazásokhoz

A Hoopps Travel Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79., adószám: 5802074-2-13, tel: 06-20-3969206, e-mail: info@hooppstravel.com, nyilvántartási szám: ), mint Utazásszervező a 281/2008. (XI. 28.) Korm. sz. rendelet 3. §-ában foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit.

1. Az utazási szerződés létrejötte

Az utazási szerződés a Hoopps Travel Kft. (a továbbiakban Utazásszervező) és az ún. Hoopps mobiltelefonon applikációt (a továbbiakban Hoopps alkalmazás) letöltő és oda korábban beregisztrált személy (továbbiakban Utas) között jön létre. A regisztrált Utas lehetőséget szerez a rendszer használatára és ezen keresztül utazásainak alkalmankénti megrendelésére. Az utazási szerződés az Utazásszervező által visszaigazolt program és díj, továbbá azoknak az Utas általi elektronikus elfogadásával jön létre. Az elektronikusan elfogadott szerződést az Utazásszervező az Utas regisztrált e-mail címére automatikusan megküldi. Az egyes útvonalak és utazási csomagok részvételi díját az Utazásszervező önállóan határozza meg, azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosan elérhető honlapján.

2. Az utazási csomag tartalma

A Hoopps alkalmazást használva, az Utas konkrét útvonalakat bejárva digitális idegenvezetést kap a különböző Hoopps pontok érintése során. Minden egyes megrendeléssel önálló szerződés jön létre, amelynek szolgáltatásait az Utas igénye alapján állítja össze az Utazásszervező által működtetett számítógépes rendszer. A programok indulási és célpontját, továbbá a megtekintendő objektumok számát az Utas határozhatja meg, amint az indulás időpontját is.

3. Az utazási csomag teljesítése

Az Utazásszervező a program indulásakor megküldi a szolgáltatást végző gépkocsivezető (a továbbiakban Hopper) nevét és elérhetőségét az Utasnak, az Utas elérhetőségét pedig a Hoppernek a találkozó megkönnyítése céljából. Az Utas a telefonján lévő, elektronikus utazási szerződés azonosító számával igazolja, hogy jogosult a program igénybevételére. Az utazás végén a Hopper jelzi a rendszerben, amikor a szolgáltatást teljesítette. Az utazás akkor minősül teljesítettnek, amikor a szerződésben meghatározott célok teljesültek. Vis major esetén az utazásszervező jogosult az útvonal módosítására, a megtekintendő objektumok számának biztosításával. Az Utas a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos kifogását haladéktalanul köteles jelezni a Hoppernek, vagy az Utazásszervezőnél.

4. A részvételi díj megfizetése

A részvételi díj tartalmazza az Utas által megjelölt indulási pontról és a célpontig tartó útvonal valamennyi költségét, továbbá az út során az Utas által igénybe vett idegenvezetési szolgáltatás költségét az esetlegesen felmerülő valamennyi adóval együtt. Az Utas az elfogadott részvételi díjat bankkártyával, a szerződés szerint rendezi olyképpen, hogy a rendszer az utazási szerződéssel elfogadott részvételi díjat fedezetként leköti az Utas bankkártyáján az Utazásszervezővel szerződött pénzügyi szolgáltató elektronikus fizetési rendszerében. A szerződés teljesítésekor a részvételi díj levonásra kerül az Utasnak a regisztrációnál megadott bankkártyájáról. Az Utas a megrendelést megelőzően köteles gondoskodni a regisztrációkor megadott bankkártya érvényességéről és arról, hogy a megadott bankkártyán a részvételi díj összege rendelkezésre álljon, illetve szükség esetén új bankkártya adatok regisztrációjáról.

5. Az utas jogai és kötelezettségei

A találkozás időpontjának be nem tartásából eredő összes költséget kizárólag az Utas viseli. Ha az Utas a Találkozási ponton az egyeztetett időpontban nem jelenik meg, késését előre nem menti ki, nem kérhet kártérítést, a szolgáltatás az Utazásszervező részéről teljesítettnek tekintendő. Amennyiben az Utas saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem jelenik meg, nem kérhet ezekért kártérítést és ezek ellenértékére sem tarthat igényt. Az Utas tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a szolgáltatást annak megrendelését, és annak elfogadását követő 1 percen túl mondja le, vagy azt a Hoppernek a Találkozási ponton történő rendelkezésre állása ellenére sem veszi igénybe, vagy ott nem jelenik meg, 500 Ft összegű lemondási díjat köteles fizetni az Utazásszervező részére, amely összeggel az Utazásszervező jogosult megterhelni az Utas bankszámláját.Az utazás során az Utas gondoskodik az utazásra magával vitt vagyontárgyai (poggyász, táska, telefon stb.) őrizetéről és felügyeletéről.

A felek kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, - különös tekintettel az Utas telefonos elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat, betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségekért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, a károk kizárólag az Utast terhelik. Minden költség és hátrány, amely az előírások be nem tartásából ered, az Utast terheli akkor is, ha ezek az előírások az utazási szerződés aláírása után változtak meg.

6. Az Utazásszervező kötelességei és jogai

Az Utazásszervező köteles az utazási szerződésben vállaltakat a legjobb tudása szerint teljesíteni. Az Utazásszervező közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. Ha az Utazásszervező az Utas kárát megtérítette, megilletik azok a jogok, amelyek az Utast a közreműködővel szemben illették meg. Az Utazásszervező fenntartja magának az utazás módosításának vagy lemondásának jogát vis major esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, politikai változások, vagy bizonyos közutak ideiglenes lezárása esetén. Az Utazásszervező a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásáért, illetve természeti okokból eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal. .Az utazási szerződés – tekintettel a megrendelés és a teljesítés közötti rövid időtartamra – nem lemondható és nem módosítható.

7. Vegyes rendelkezések

Az Utazásszervező kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítéséből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében az Utazásszervező tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás China Center (cím: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. 3,41/B.) szám alatti irodája. Fenti törvény értelmében az Utas a lakhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését az Utazásszervező megkísérelte, de az nem vezetett eredményre.

Az Utazásszervező fenntartja az ÁSZF módosításának jogát. Az Utazásszervező a vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződését a Colonnade Insurance S.A. Magyarország biztosítónál kötötte meg (Kötvényszám: VBB-2017-3368).

Az utazási szerződésben, valamint a jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek az utazási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2017. április

Hoopps Travel Kft.

Valami új a régi helyett!

Forradalmi újítások az utazás területén!
Csatlakozz hozzánk Te is, és próbáld ki minősített Hoopperjeinket, és fedezd fel a várost velük együtt!